Sauce Ciego Mujer Dormida

Sauce ciego, mujer dormida

Sauce ciego, mujer dormida

By Haruki Murakami, Lourdes Porta